This Day In History: 1955-01-13

Eduardo Bonvallet